MR


Op deze pagina vindt u informatie over en van de Medezeggenschapsraad op Sint-Jan.

Algemene informatie
De medezeggenschapsraad regelt de inspraak van ouders, leerlingen en personeel op onze school. Deze inspraak ligt vast in de Wet Medezeggenschap voor Scholen. De raad is bevoegd alle aangelegenheden betreffende de school te bespreken.
In deze raad hebben twaalf leden zitting. Zes leden worden gekozen door het personeel, drie leden door de leerlingen en drie leden door hun ouders/verzorgers. Bij te weinig kandidaten bij de leerlingen, mogen de ouders de plaatsen innemen (en andersom).
De raad vergadert ongeveer zeven maal per jaar. De vergaderingen zijn openbaar en ouders/leerlingen en personeelsleden zijn bij de bijeenkomsten hartelijk welkom als toehoorder.

Vergaderschema
Vergaderschema MR Plenair

- 11 oktober 2016
- 6 december 2016
- 7 februari 2017
- 11 april 2017
- 23 mei 2017
- 27 juni 2017 (slotvergadering)
* Vergaderschema MR-p
- 11 oktober 2016
- 22 november 2016
- 13 december 2016
- 24 januari 2017
- 21 februari 2017
- 18 april 2017 Studiedag MR-p
- 30 mei 2017
- 4 juli 2017

Leden MR
In de MR zijn gekozen:
voor de geleding onderwijzend personeel:
- de heer R. Hofman (voorzitter)
- de heer N. Smeets (vice-voorzitter, secretaris)
- mevrouw E. Frenzel
- de heer R. Frings
- de heer Y. Heynen
- de heer E. Tillie
voor de geleding ouders:
- de heer H. Martens
- vacature
- vacature
voor de geleding leerlingen:
- Juliëtte Gossens
- Lynn Vermeer
- Kim Vogelzang
De MR is te bereiken onder mr@sintjan-lvo.nl of via de administratie van Sint-Jan. Brieven gericht aan de secretaris van de MR of aan één of meerdere geledingen van de MR worden door de administratie doorgegeven aan de geadresseerde.

Jaarverslagen

Jaarverslag 2012-2013
Jaarverslag 2013-2014
Jaarverslag 2014-2015
Jaarverslag 2015-2016© Sint-Janscollege 2015.