taal- en rekenonderwijs


Op Sint-Jan besteden we veel aandacht aan taal- en rekenonderwijs. Leerlingen dienen namelijk aan het eind van havo 5 en vwo 6 een bepaald niveau te hebben bereikt.

Sinds 2010 zijn de referentieniveaus taal en rekenen wettelijk vastgelegd. De referentieniveaus vormen een omschrijving van wat leerlingen op bepaalde momenten moeten kennen en kunnen. Taal en rekenen hebben daarmee een belangrijke plaats gekregen in het onderwijs. Hieronder informeren wij u graag over wat de referentieniveaus concreet inhouden en hoe wij er op het Sint-Janscollege vorm aan geven.

Mocht u verdere vragen hebben, kunt u zich wenden tot de coördinatoren taal en rekenen:
coördinator taal: mevr. drs. L.M. Ackermans l.ackermans@sintjan-lvo.nl
coördinator rekenen: dhr. R.A.P. Stroeks r.stroeks@sintjan-lvo.nl

Referentieniveaus taal

Op het gebied van taal zijn er vier fundamentele niveaus (F-niveaus) vastgesteld.
1F Het niveau dat een leerling aan het einde van de basisschool dient te beheersen.
2F Het niveau dat een leerling eind havo 3 en vwo 3 dient te beheersen.
3F Het niveau dat een leerling eind havo 5 dient te beheersen.
4F Het niveau dat een leerling eind vwo 6 dient te beheersen.

Referentieniveaus rekenen

Op het gebied van rekenen zijn er drie fundamentele niveaus (F-niveaus) vastgesteld.
1F Het niveau dat een leerling aan het einde van de basisschool dient te beheersen.
2F Het niveau dat een leerling eind havo 3 en vwo 3 dient te beheersen.
3F Het niveau dat een leerling aan het eind van havo 5/vwo 6 dient te beheersen.

Voor een gedetailleerde niveaubeschrijving gaat u naar: http://www.taalenrekenen.nl/ref_niveaus_taal/uitwerkingen/uitgelegd/

In deze referentieniveaus komen 4 aspecten van taal aan bod: leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, mondelinge taalvaardigheid en taalverzorging. Deze aspecten krijgen
aandacht in de les taal in havo 3 en vwo 3. Zo wordt er bijvoorbeeld extra getraind met het lezen van zakelijke teksten, oefenen de leerlingen met het schrijven van brieven
en betogen of houden ze een debat in de klas. Ook is er aandacht voor vrij lezen. De les taal is een extra lesuur om leerlingen te helpen het gevraagde 2F-niveau te
behalen en ze met meer talige bagage in de bovenbouw te laten starten. Aan het einde van de derde klas maken leerlingen een taaltoets die bepaalt of een leerling op het 2F-niveau zit. Een leerling die dat niveau beheerst, heeft genoeg talige vaardigheden om in de bovenbouw verder te groeien. Een leerling die nog onder het 2F-niveau scoort, krijgt extra aandacht in de vorm van bijwerklessen. Deze bijwerklessen worden in de vierde klas gegeven.De eindexamens havo en vwo zijn landelijk geijkt aan de referentieniveaus. Een goede taalvaardigheid is dus essentieel om te slagen. In de eindexamenklas bieden wij examentaaltrainingen aan de examenkandidaten aan, waarin veel aandacht is voor o.a. lees- en antwoordstrategieën en de wijze van vraagstelling in examens.

Binnen het gebied van rekenen zijn er vier domeinen, die samen de relevante inhouden dekken:
1. getallen
2. verhoudingen
3. meten en meetkunde
4. verbanden

Vervolgopleidingen kunnen uit de referentieniveaus extra informatie halen over de rekenvaardigheden van studenten. Op basis daarvan kunnen vervolgopleidingen in kaart brengen wat ze moeten doen om de prestaties te verhogen.
Alle leerlingen in het voortgezet onderwijs (en het middelbaar beroepsonderwijs) krijgen daarom een centrale toets voor rekenen. Deze toets wordt afgenomen in de vóór-eindexamenklassen havo 4 en vwo 5. Leerlingen hebben in totaal vier kansen om de toets te halen. Dus de overige herkansingen worden afgenomen in de eindexamenklas havo 5 en vwo 6.
Sint-Janscollege biedt daarvoor rekenlessen aan in de 2e en 3e klassen, maar ook in alle havo 4 klassen op basis van één les per week.
Mochten er onder de vwo-leerlingen nog mensen zijn die bijgespijkerd moeten worden, dan kan ook voor deze leerlingen een rekenles verzorgd worden.
Via een digitaal rekenprogramma kunnen de leerlingen zich de stof van de rekentoets eigen maken. Dit kan ook thuis via de computer.© Sint-Janscollege 2015.