taal- en rekenonderwijs


Op Sint-Jan besteden we veel aandacht aan taal- en rekenonderwijs. Leerlingen dienen namelijk aan het eind van havo 5 en vwo-6 een bepaald niveau te hebben bereikt.

Sinds 2010 zijn de referentieniveaus taal en rekenen wettelijk vastgelegd. De referentieniveaus vormen een omschrijving van wat leerlingen op bepaalde momenten moeten kennen en kunnen. Taal en rekenen hebben daarmee een belangrijke plaats gekregen in het onderwijs. Hieronder informeren wij u graag over wat de referentieniveaus concreet inhouden en hoe wij er op het Sint-Janscollege vorm aan geven.

Mocht u verdere vragen hebben, kunt u zich wenden tot de coördinatoren taal en rekenen:
coördinator taal: mevr. drs. L.M. Ackermans l.ackermans@sintjan-lvo.nl
coördinator rekenen: dhr. R.A.P. Stroeks r.stroeks@sintjan-lvo.nl

Referentieniveaus taal

Op het gebied van taal zijn er vier fundamentele niveaus (F-niveaus) vastgesteld.
1F Het niveau dat een leerling aan het einde van de basisschool dient te beheersen.
2F Het niveau dat een leerling eind havo 3 en vwo-3 dient te beheersen.
3F Het niveau dat een leerling eind havo 5 dient te beheersen.
4F Het niveau dat een leerling eind vwo-6 dient te beheersen.

Referentieniveaus rekenen

Op het gebied van rekenen zijn er drie fundamentele niveaus (F-niveaus) vastgesteld.
1F Het niveau dat een leerling aan het einde van de basisschool dient te beheersen.
2F Het niveau dat een leerling eind havo 3 en vwo-3 dient te beheersen.
3F Het niveau dat een leerling aan het eind van havo 5/vwo-6 dient te beheersen.

Voor een gedetailleerde niveaubeschrijving gaat u naar: http://www.taalenrekenen.nl/ref_niveaus_taal/uitwerkingen/uitgelegd/

Binnen de referentieniveaus taal komen vier aspecten van taal aan bod: leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, mondelinge taalvaardigheid en taalverzorging. Deze aspecten krijgen met name in de lessen Nederlands aandacht, maar spelen ook een rol bij andere vakken. De eindexamens havo en vwo zijn landelijk geijkt aan de referentieniveaus taal. Een goede taalvaardigheid is dus essentieel om te slagen. In de eindexamenklas bieden wij examentaaltrainingen aan de examenkandidaten aan, waarin veel aandacht is voor o.a. lees- en antwoordstrategieën en de wijze van vraagstelling in examens. In de onderbouw maken leerlingen jaarlijks een taaltoets, die bepaalt op welk referentieniveau een leerling zit. Een leerling die op het gewenste niveau scoort, beschikt in principe over voldoende talige vaardigheden om in de bovenbouw verder te groeien. Voor leerlingen die nog niet op het gewenste niveau scoren, bestaat de mogelijkheid bijles te volgen. In sommige gevallen wordt bijles verplicht gesteld.

Binnen het gebied van rekenen zijn er vier domeinen, die samen de relevante inhouden dekken:
1. getallen
2. verhoudingen
3. meten en meetkunde
4. verbanden

Vervolgopleidingen kunnen uit de referentieniveaus extra informatie halen over de rekenvaardigheden van studenten. Op basis daarvan kunnen vervolgopleidingen in kaart brengen wat ze moeten doen om de prestaties te verhogen.
Alle leerlingen in het voortgezet onderwijs (en het middelbaar beroepsonderwijs) krijgen daarom een centrale toets voor rekenen. Deze toets -met één herkansing- wordt afgenomen in de vóór-eindexamenklassen havo 4 en vwo-5. Leerlingen hebben in totaal vier kansen om de toets te halen. De overige twee herkansingen worden afgenomen in de eindexamenklas havo 5 en vwo-6.
Sint-Janscollege biedt daarvoor in de bovenbouw rekenlessen aan in alle havo 4-klassen op basis van één les per week.
Mochten er onder de vwo-5-leerlingen nog mensen zijn die bijgespijkerd moeten worden, dan kan ook voor deze leerlingen een rekenles verzorgd worden.

Voor de onderbouw geldt het volgende:
Via een digitaal rekenprogramma kunnen de leerlingen van klas 1, 2 en 3 zich de stof van de rekentoets eigen maken. Dit kan ook thuis via de computer. De leerlingen maken een aantal maal per jaar een toets. Een leerling die het beoogde niveau nog niet heeft wordt één rekenles per week aangeboden.© Sint-Janscollege 2015.