TweeTalig Onderwijs (TTO)


Wat is TweeTalig Onderwijs (TTO)?

Als je kiest voor TTO, dan krijg je in de onderbouw meer dan de helft van je lessenin het Engels. De inhoud van de lessen is ongeveer hetzelfde als bij het Nederlandstalig
onderwijs, alleen: in de klas wordt door de docent in het Engels lesgegeven. Verder wordt van jou en je klasgenoten verwacht dat jullie ook Engels spreken, er komen Engelstalige boeken en ander Engelstalig lesmateriaal op tafel en je maakt je toetsen in het Engels. In het begin is dat natuurlijk wel even wennen, maar daar houden we rekening mee. Je zult merken dat het snel beter gaat.
Door TTO willen we je een (nog) betere aansluiting bieden met het vervolgonderwijs op de universiteiten en hogescholen, waar Engels steeds meer de voertaal is.
TTO is ander onderwijs: niet alleen omdat veel vakken in het Engels aangeboden worden,maar ook omdat er vaak op een andere manier wordt lesgegeven. Deze manier van lesgeven heet CLIL: Content and Language Integrated Learning. Vrij vertaald in het Nederlands: het tegelijkertijd leren van de vakinhoud én de Engelse taal. Hierbij worden jij en je klasgenoten door verschillende werkvormen uitgedaagd om de Engelse taal te produceren, vaak op een speelse manier. Je bent dan dus bezig met het vak, maar tegelijkertijd verbeter je - soms haast zonder dat je het in de gaten hebt!- je Engels. Na een tijdje gaat dit bijna vanzelf en weet je niet meer beter!
Wij voldoen ruim aan de landelijke eis dat TTO-scholen in de onderbouw (klas 1, 2 en 3) minimaal 50% van de lessen in het Engels moeten aanbieden: in de brugklas en ook in klas 2 is maar liefst 60-70% van de lessen in het Engels!
De Engelstalige lessen worden verzorgd door geschoolde Nederlandse docenten, maar je krijgt ook les van Engelstalige docenten, zogenaamde ‘native speakers’. Voor het vak Engels verzorgen zij een uur extra per week, namelijk: Language, Culture and Skills (LCS).
Het zal je niet verbazen dat leerlingen die TTO volgen, al na twee jaar een verbluffend hoog niveau in Engels bereiken. In de derde klas nemen alle leerlingen deel aan het Cambridge Checkpoint examen (B2-niveau ERK).
Daarnaast is er op de TTO-afdeling veel aandacht voor internationalisering: in de lessen zelf, maar ook daarbuiten. Hierbij kun je denken aan vakoverstijgende projecten, excursies in binnen- en buitenland en een meerdaagse uitwisseling met leerlingen uit andere landen, zoalsDuitsland, Servië en zelfs China! Op het programma voor de brugklas staan o.a. een bezoek aan Dover en Canterbury, een interactief toneelstuk met de Engelse theatergroep Phileas Fogg en een English Day. Leuk, leerzaam en bovendien: hierdoor leer je verder te kijken dan Nederland. De wereld stopt niet bij de grens met Belgiē en Duitsland!
In de bovenbouw is het programma heel anders, maar daar begint het pas echt. Tijdens extra lessen Engels word je voorbereid op het International Baccalaureat English
- exam. Hiermee kun je een internationaal erkend diploma behalen, dat aantoont dat je de Engels taal op near-native niveau beheerst! Omdat je in de bovenbouw wordt voorbereid op het (Nederlandstalige) vwo-examen krijg je de examenvakken weer in het Nederlands, maar daarnaast zullen bepaalde niet-examenvakken ook nog in het Engels aangeboden worden.Ook in de bovenbouw is er ruimte voor allerlei Engelstalige internationaliseringsactiviteiten, zoals een internationaal geörienteerde stage, excursies en een reis naar Londen.

Geschiedenis van TTO op Sint-Jan

Op Sint-Jan bieden we sinds 1 augustus 2010 op de vwo-afdeling (atheneum én gymnasium) de mogelijkheid om te kiezen voor TweeTalig Onderwijs (TTO). In juni 2014 is onze school bezocht door een visitatiecommissie van het Europees Platform en daarbij is vastgesteld dat onze school voldoet aan de eisen die het Europees Platform stelt. Dit betekent dat Sint-Jan officieel erkend is als TTO-juniorschool.

Klankbordgroep TTO

Als school vinden wij het belangrijk om niet al leen de mening van leerlingen te weten overTTO, maar ook willen wij weten hoe de ouders/verzorgers hierover denken.
Daarom zijn wij in 2010 ook gestart met met een klankbordgroep voor ouders van wie het kind TTO-onderwijs volgt.
Vier keer per jaar overleggen wij met hen. Ook als niet-deelnemer aan de klankbordgroep kunt u uw mening/reactie geven door een mail te sturen naar de coördinator TTO op Sint-Jan, mevrouw L. Sakic, l.sakic@sintjan-lvo.nl.

Na elke vergadering zullen wij het verslag van de bijeenkomst ook publiceren.Verslagen klankbordgroep TTO:

2017-09-20 verslag klankbordgroep
- 2017-07-05 verslag klankbordgroep
- 2017-03-29 verslag klankbordgroep
- 2016-12-14 verslag klankbordgroep
- 2016-10-05 verslag klankbordgroep
- 2016-07-13 verslag klankbordgroep
- 2016-03-16 verslag klankbordgroep
- 2015-12-09 verslag klankbordgroep

Diverse

- 2017-2018 lessentabel TTO onderbouw
- 2017-2018 jaarplanning TTO
- TTO Sint Jan folder
- foto's activiteiten TTO: achter deze link staan foto's van allerlei activiteiten op Sint-Jan waaronder veel TTO-activiteiten
- filmpje TTO op Sint-Jan: het filmpje is al een aantal jaren oud maar nog steeds actueel

© Sint-Janscollege 2015.