TweeTalig Onderwijs (TTO)


          Image title                       Image title      Image title


Laatst toegevoegd nieuwe film over TTO op Sint-Jan (met dank aan Joost Claessens).


TweeTalig Onderwijs op Sint-Jan
Het Sint-Janscollege biedt sinds 2010 tweetalig onderwijs (TTO) aan op de vwo-afdeling (atheneum én gymnasium). Een belangrijk argument hiervoor is dat mensen uit verschillende landen steeds meer met elkaar te maken hebben. Mede door de snelle ontwikkeling van de informatie- en  communicatietechnologie is het steeds eenvoudiger voor mensen over de hele wereld om met elkaar in contact te komen. Engels is daarbij veruit de belangrijkste voertaal.
Om mee te kunnen doen in deze wereld, is het handig om de Engelse taal goed te beheersen en over interculturele vaardigheden te beschikken. Tweetalig onderwijs is een uitstekende voorbereiding op deze veranderende wereld. Daarnaast biedt TTO een (nog) betere aansluiting met het vervolgonderwijs op de universiteiten en hogescholen, waar Engels steeds meer de voertaal is.

Les in het Engels: wat houdt dat in?

Leerlingen die toegelaten worden tot de tweetalige vwo-opleiding, krijgen in de onderbouw meer dan de helft van de lessen in het Engels. Het gaat dan onder andere om de vakken wiskunde (mathematics), aardrijkskunde (geography), beeldende vorming (art) en geschiedenis (history). Voor het vak Engels is er bovendien een uur extra per week, dit heet Language, Culture and Skills (LCS). De inhoud van de TTO-lessen is ongeveer hetzelfde als bij het Nederlandstalig onderwijs, alleen spreken de docenten en leerlingen tijdens deze lessen alleen maar Engels. Verder komen er Engelstalige boeken en ander Engelstalig lesmateriaal op tafel en ook de toetsen zijn in het Engels. De leerlingen worden dus in de taal ondergedompeld.

Image title

Ook wordt er vaak op een andere manier lesgegeven. Deze manier van lesgeven heet CLIL: Content and Language Integrated Learning. Vrij vertaald in het Nederlands: het tegelijkertijd leren van de vakinhoud én de Engelse taal. Hierbij worden leerlingen door verschillende werkvormen uitgedaagd om de Engelse taal te produceren, vaak op een speelse manier. Leerlingen zijn dus bezig met het vak, maar tegelijkertijd verbeteren ze - soms haast zonder dat ze het in de gaten hebben - hun Engels. De vakdocent is dus ook een beetje een taaldocent.

In het begin is dit natuurlijk even wennen en voor sommige leerlingen ook wel lastig, maar daar houden we rekening mee. De meeste leerlingen wennen snel en weten na een tijdje al niet meer beter! 

De Engelstalige lessen worden verzorgd door geschoolde Nederlandse docenten, maar je krijgt ook les van Engelstalige docenten, zogenaamde ‘native speakers’.
Het blijkt dat leerlingen die TTO volgen, al na twee jaar een verbluffend hoog niveau in Engels hebben. In de derde klas bereiken de meeste leerlingen van de TTO-afdeling niveau B2 van het Europees Referentiekader, een niveau dat reguliere vwo-leerlingen over het algemeen pas tegen het eind van klas 6 bereiken.
Natuurlijk wordt het Nederlands niet verwaarloosd, want in de andere helft van de lessen wordt gewoon Nederlands gesproken. De eindexamenresultaten van TTO-leerlingen voor het vak Nederlands wijken dan zeker ook niet af van die van de reguliere leerlingen.

Senior TTO-school
De kwaliteit van het tweetalig onderwijs op Nederlandse scholen wordt systematisch gecontroleerd door Nuffic. In 2014 is onze school voor het eerst gevisiteerd en vanaf toen mochten we ons Junior TTO-school noemen. In 2018 is het Sint-Janscollege opnieuw gevisiteerd (dit keer voor de klassen 1 t/m 6, dus de hele school) en sindsdien zijn we volledig gecertificeerd als Senior TTO-school. In beide gevallen zijn we meteen bij de eerste visitatie geslaagd. Een resultaat waar we heel trots op zijn!

TTO-leerlingen zijn werelburgers!
Image titleImage titleDaarnaast is er op de TTO-afdeling veel aandacht voor internationalisering: in de lessen zelf, maar ook daarbuiten.
Hierbij kun je denken aan vakoverstijgende projecten, excursies in binnen- en buitenland en een meerdaagse uitwisseling met leerlingen uit andere landen, zoals Duitsland, Servië en zelfs China! Op het programma voor de brugklas staan o.a. een bezoek aan Dover en Canterbury, een interactief toneelstuk met de Engelse theatergroep Phileas Fogg en en het project “English Day”.
Leuk, leerzaam en bovendien: hierdoor leer je verder te kijken dan Nederland.TTO in de bovenbouw

In de bovenbouw (klas 4 t/m 6) is het programma heel anders, maar daar begint het pas echt. De leerlingen worden voorbereid op het (Nederlandstalige) vwo-examen en daarom bieden we de examenvakken weer in het Nederlands aan. Bepaalde vakken die met een schoolexamen worden afgerond, bieden we in de bovenbouw wel nog Engelstalig aan. Bij de vakken Engels en maatschappijleer volg je een intensief programma dat voorbereidt op internationale examens, o.a. van Cambridge Global Perspectives. Dit programma maakt leerlingen vaardiger in kritisch denken, onderzoeken en problemen oplossen. Met deze examens kun je internationaal erkende certificaten behalen, waarmee je aantoont dat je de Engelse taal op hoog niveau beheerst. Daarnaast zal ook in de bovenbouw ruimte zijn voor allerlei internationaliseringsactiviteiten, zoals projecten, buitenlesactiviteiten en excursies in binnen- en buitenland. De internationale stage in leerjaar 4/5 is daarbij de ultieme uitdaging!

Mochten er na het lezen van deze informatie nog inhoudelijke vragen zijn, neem dan contact op met de TTO-coördinator, mevrouw L. Sakic,
Telefoonnummer: 045-5218666   -   Emailadres: l.sakic@stichtinglvo.nl

Wil je meer weten, kijk dan eens op de volgende website: IK KIES TTO.

Foto's van recente TTO-activiteitenImage title
juli 2019: uitreiking Cambridgecertificaten TTO 3
juni 2019: bezoek aan Brussel met Burggymnasium
juni 2019: uitwisseling Mönchengladbach
mei 2019: Dover en Canterbury
april 2019: Little Victorians
april 2019: uitwisseling Starina Novak
maart 2019: uitwisseling Burggymnasium
februari 2019: Junior Speaking Contest
november 2018:
English Day
november 2018:
World War One
november 2018:
Shakespeare & Tragedy
oktober 2018:
uitwisseling Belgrado (Servië)
oktober 2018:
uitwisseling Shuzhou (China)
oktober 2018:
uitreiking IB-certificaten                                                                                       
oktober 2018:
Europese dag van de Talen

Kosten TTO 

Aan het volgen van TTO-onderwijs zijn extra kosten verbonden. Deze kosten houden verband met de extra activiteiten die er voor deze leerlingen worden georganiseerd. U kunt hierbij denken aan uitwisselingsprojecten, extra examens Engels en diverse culturele activiteiten. Verder omvat de lessentabel binnen de TTO-klassen extra lessen.

Voor deelname aan het TTO-onderwijs wordt ieder schooljaar een bedrag van € 425 (all-in) in rekening gebracht. Dit bedrag staat los van de vrijwillige ouderbijdrage. Dit bedrag van €425,00 kan gespreid worden betaald, indien nodig zelfs in tien termijnen van € 42,50. Wanneer ook betaling in termijnen geen afdoende oplossing is om de kosten voor TTO te betalen kunt u altijd contact opnemen met stichting Leergeld (www.leergeld.nl). Deze stichting kan de ouderbijdrage in voorkomende gevallen (deels) voor u betalen.


Wanneer u van deze betalingsregeling gebruik wilt maken, of wanneer u geen financiële mogelijkheden heeft om dit bedrag te betalen en u een vergoeding wil aanvragen via stichting Leergeld, dan kunt u contact opnemen met de heer Heynen (y.heynen@stichtinglvo.nl).

Klankbordgroep TTO

Als school vinden wij het belangrijk om niet al leen de mening van leerlingen te weten overTTO, maar ook willen wij weten hoe de ouders/verzorgers hierover denken.
Daarom zijn wij in 2010 ook gestart met met een klankbordgroep voor ouders van wie het kind TTO-onderwijs volgt.
Vier keer per jaar overleggen wij met hen. Ook als niet-deelnemer aan de klankbordgroep kunt u uw mening/reactie geven door een mail te sturen naar de coördinator TTO op Sint-Jan, mevrouw L. Sakic, l.sakic@stichtinglvo.nl

Na elke vergadering zullen wij het verslag van de bijeenkomst ook publiceren. Verslagen klankbordgroep TTO:

2020-09-16 verslag klankbordgroep

- 2020-01-07 verslag klankbordgroep
-2019-12-11 verslag klankbordgroep
2019-09-18 verslag klankbordgroep
- 2019-06-26 verslag klankbordgroep
2019-03-20 verslag klankbordgroep
- 2018-12-12 verslag klankbordgroep
2018-09-12 verslag klankbordgroep
- 2018-06-27 verslag klankbordgroep
- 2018-03-21 verslag klankbordgroep
- 2017-12-13 verslag klankbordgroep
2017-09-20 verslag klankbordgroep


Diverse

- TTO Sint Jan brochure© Sint-Janscollege 2015.