Corona


Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,


Middels onderstaand overzicht proberen we antwoord te geven op veel vragen die we van ouders en leerlingen krijgen met betrekking tot onze richtlijnen en werkwijze rondom het coronavirus. Hier kunt u de coronabeslisboom raadplegen. 


Mijn kind heeft (neus)verkoudheidsklachten, hoesten, kortademigheid/benauwdheid, plotseling verlies van geur/smaak of koorts. Wat moet ik doen?

Bij (neus)verkoudheid, kortademigheid/benauwdheid, hoesten, keelpijn, plotseling verlies van geur of smaak en/of koorts ( 38 graden of meer) vragen we u dringend om uw kind ziek te melden en geven we u het dringende advies om een Coronatest aan te vragen. Dit kunt u telefonisch doen via 0800-1202.

Het is ook mogelijk om online een afspraak in te plannen via: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken


Mijn kind zit in de les met verkoudheidsklachten. Wat doet school in dat geval?

Wanneer een leerling overduidelijk lichte klachten heeft, of gedurende de schooldag lichte klachten ontwikkelt,  en er geen recente negatieve test is afgenomen, zal de leerling door de vakdocent naar het zorglokaal gestuurd worden.

De medewerker  van het zorglokaal zal contact opnemen met ouders zodat het kind ziek naar huis kan. We vragen ouders dringend om hun kind thuis te houden wanneer hij/zij (lichte) klachten heeft.


Mijn kind heeft klachten maar is negatief getest. Mag mijn kind naar school?

Wanneer bij uw kind een recente negatieve Covid-19-test is afgenomen maar uw kind heeft nog steeds (lichte) klachten dan kan uw kind gewoon naar school.


Hoe lang moet een leerling in thuisisolatie wanneer hij/zij wel klachten heeft maar nog niet getest is?

Een leerling (en/of gezinslid) wordt dringend geadviseerd om in thuisisolatie te blijven totdat hij/zij 24 uur klachtenvrij is of een coronatest een negatieve uitslag heeft.


Hoe lang moet een leerling in thuisisolatie wanneer hij/zij geen klachten heeft maar wel positief getest is op Covid-19?

Een leerling die na een positieve test klachtenvrij is mag uit thuisisolatie 72 uur (3 dagen) vanaf de testafname. Als zich binnen de 72 uur na testafname klachten ontwikkelen dan blijft de thuisisolatie in stand, tot 10 dagen.


Hoe lang moet een leerling in thuisisolatie wanneer hij/zij nog klachten heeft en reeds eerder positief getest is op Covid-19?

Een leerling die na een positieve test niet klachtenvrij is mag pas uit thuisisolatie nadat diegene 24 uur geen klachten meer heeft gehad en het minimaal 7 dagen geleden is dat diegene ziek werd.Een leerling in de klas van mijn kind is positief getest. Moet mijn kind thuisblijven of moet er een test afgenomen worden?

De GGD doet bron- en contactonderzoek. Alle leerlingen die intensief contact hebben gehad met de besmette leerling worden door de GGD gecontacteerd. Met deze leerlingen maakt de GGD afspraken over evt. thuisisolatie en/of het afnemen van een Coronatest. Is uw kind niet benaderd door de GGD dan kan uw kind gewoon naar school. Ontwikkelt uw kind klachten dan vragen we u om uw kind af te melden en een test te laten afnemen. Alle ouders van leerlingen uit een klas waarin een besmetting heeft plaatsgevonden krijgen via school een aparte brief met informatie van de GGD over hoe te handelen.


Er zijn meerdere leerlingen op school besmet. Waarom sluit de school niet?

School volgt om te beginnen de adviezen van het RIVM en de GGD. In veel gevallen is het aantal leerlingen dat intensief contact heeft gehad met een besmette leerling beperkt waardoor alleen deze leerlingen door de GGD gevraagd worden om in thuisisolatie te gaan. Voor alle overige leerlingen kan het onderwijs op school regulier en op veilige wijze doorgang vinden.


Wat moet een school doen bij een besmetting?

Wanneer school door ouders van een leerling en/of de GGD geïnformeerd wordt over een besmetting met Covid-19 volgt school de aanwijzingen op van de GGD. Normaalgesproken worden leerlingen, ouders en personeelsleden van school geïnformeerd over de besmetting. De GGD voert een bron- en contactonderzoek uit en neemt contact op met leerlingen die intensief contact hebben gehad met de besmette leerling. School heeft geen inzicht wie er wel en niet gebeld gaat worden. We hebben wel contact met de GGD maar we ontvangen niet specifiek de namen van leerlingen die op advies van de GGD in thuisisolatie moeten.


Waarom verplicht school leerlingen niet om mondkapjes te gebruiken?

Een mondkapjesplicht is volgens de huidige medische inzichten niet nodig op school. Zou het RIVM en/of de GGD tot een ander besluit komen dan zullen we uiteraard gehoor geven aan deze aanpassingen.


Mijn kind heeft klachten en wordt getest. Moet ik mijn kind dagelijks afmelden?

Wanneer er een afnamedatum voor een Coronatest bekend is dan kunt u ons hierover informeren. Leerlingen hoeven dan niet dagelijks afgemeld te worden maar tot en met een dag na de test


Een gezinslid (ouder, broer of zus) van mijn kind heeft klachten. Moet mijn kind thuisblijven of kan hij/zij naar school?

Wanneer het gezinslid dat klachten heeft geen koorts heeft dan mag uw kind naar school. Heeft het gezinslid klachten met koorts dan dient uw kind thuis te blijven.


Ik wil graag een afspraak voor een persoonlijk gesprek op school. Kan dat?

We communiceren voorlopig zoveel mogelijk op afstand. U kunt docenten, mentoren en teamleiders bij voorkeur telefonisch of per mail bereiken. De contactgegevens van personeelsleden van school treft u aan in de (digitale) schoolgids op de website van school: www.sintjan-lvo.nl


Mijn kind hoort tot een risicogroep of heeft een gezinslid dat tot een risicogroep behoort. Moet hij/zij naar school?

Als leerlingen zelf behoren tot de risicogroepen volgens het RIVM, of gezinsleden hebben die tot de risicogroep behoren, dan kunnen leerlingen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. We vragen ouders in dat geval contact op te nemen met de coördinator en/of teamleider van hun kind. Bij twijfel over het wel of niet veilig naar school toe kunnen gaan, is het advies aan ouders om contact op te nemen met de behandelend arts of met de jeugdgezondheidszorgorganisatie (jeugdarts of jeugdverpleegkundige) die aan de school verbonden is en deze situatie te bespreken met de coördinator/teamleider. Meer informatie over risicogroepen treft u aan op de website van het RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen


Welke richtlijnen zijn op school van toepassing?

Zoals voor de hele samenleving, blijven de algemene richtlijnen van het RIVM ook voor scholen van toepassing. Dat betekent:

  • Volwassenen houden altijd 1,5 meter afstand tot elkaar.
  • Iedereen wast vaak de handen.
  • Bij klachten blijf je thuis en laat je je testen.
  • Iedereen werkt na lestijd zoveel mogelijk thuis.
  • Nies of hoest in je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik weg.


We zijn op vakantie geweest in een gebied dat oranje of rood is. Wat moet ik doen?

Het wordt iedereen afgeraden om op vakantie te gaan in landen met een oranje reisadvies en voor rode landen geldt een negatief reisadvies.

De tien dagen thuisquarantaine die geldt na een verblijf in een land met een oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus richt zich op ouders/verzorgers, docenten en onderwijspersoneel en kinderen van boven de 12 jaar. Zij dienen thuis te blijven en kunnen daarom niet op school of het schoolterrein komen.


Wanneer wordt de afwezigheid van mijn kind als ongeoorloofd verzuim gezien?

Het uitgangspunt is dat alle leerlingen fysiek onderwijs volgen op school. Er is sprake van ongeoorloofd verzuim als de leerling niet deelneemt aan het onderwijsprogramma op school, of aan het als alternatief aangeboden afstandsonderwijs, zonder geldige reden. Voor het onderwijsprogramma dat op school plaatsvindt heeft de school de verplichting om ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar.


Wordt ziekteverzuim of afwezigheid wegens quarantaine geregistreerd?

Wanneer een leerling ziek gemeld wordt is er sprake van ziekteverzuim. Leerlingen die in thuisquarantaine gaan worden ook geregistreerd in ons leerlingvolgsysteem Somtoday. In beide gevallen wordt niet geregistreerd wat de aard van de ziekte of de reden voor quarantaine is. Zowel ziekteverzuim als thuisquarantaine worden op verzoek gedeeld met bureau Voortijdig SchoolVerlaten Parkstad.

We hebben ouders en verzorgers hierover in een eerdere mail geïnformeerd.

Mag de schoolkantine weer open?

De schoolkantine op school mag weer open mits kan worden voldaan aan de 1,5 metermaatregel: het personeel houdt onderling 1,5 meter afstand tot elkaar en tot de leerlingen. Ook moet worden voldaan aan de hygiënemaatregelen. Leerlingen kunnen voorlopig alleen maar pinnen of contactloos betalen bij het afhalen van broodjes of drankjes.


Moeten leerlingen telkens hun werkplek schoonmaken aan het begin van elke les?

Nu de anderhalvemetermaatregel tussen leerlingen onderling wordt losgelaten is het schoonmaken van tafels en stoelen door leerlingen komen te vervallen. Voor de werkplekken van leraren geldt de schoonmaak wel bij binnenkomst en op het moment dat zij van werkplek wisselen.


Wordt er op school voldoende geventileerd?

Alle lokalen, gangen en andere ruimtes worden aanhoudend gelucht. Ramen en deuren staan tijdens lessen en pauzes open en de hieruit voortkomende luchtstroom zorgt op deze wijze voor voldoende ventilatie en luchtverversing.


Met wie kan ik contact opnemen wanneer ik vragen heb over deze Q&A of over de richtlijnen omtrent Corona?

U kunt contact opnemen met de coördinator en/of teamleider van uw kind of met de heer Y. Heynen. Hij is onze contactpersoon richting de GGD. U kunt de heer Heynen telefonisch bereiken via 045-5218666 of per mail via y.heynen@stichtinglvo.nl


Waar kan ik meer informatie vinden over Corona en voortgezet onderwijs?

Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland krijgen via de VO-raad adviezen en handreikingen omtrent onderwijs in coronatijd. U kunt de website van de VO-raad raadplegen via https://www.vo-raad.nl/themas/corona


Ook de rijksoverheid heeft een internetpagina met vragen en antwoorden op veel gestelde vragen. De website van de rijksoverheid is bereikbaar via https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs


© Sint-Janscollege 2015.