nieuwe ontwikkelingen


Ontwikkelingen gedurende de laatste jaren


De slogan 'Sint-Jan leeft' is niet voor niets gekozen. Deze heeft niet alleen betrekking op de vele buitenlesactiviteiten die er zijn, maar ook op het onderwijs. Waar de afgelopen jaren veel nadruk heeft gelegen op ICT en TTO (en dat blijven we doen), komen er vanuit de docenten steeds weer nieuwe ideeën.
In de afgelopen jaren is er een start gemaakt met Opeduca, de Masterclasses en het Inventorium. En vanaf 2017-2018 wordt er gewerkt met KWT en een blokrooster.

KWT en blokrooster
In het schooljaar 2017-2018 is in de brugklas gestart met KWT en een blokrooster. Dit houdt in dat leerlingen de lessen volgen gedurende een aaneengesloten lesrooster en dat daarnaast alle leerlingen in het kader van KWT (keuzewerktijd) (verplichte) steunlessen en/of (deels vrijwillige) verrijkingslessen volgen. In het schooljaar 2018-2019 wordt dit nu verder uitgebreid naar de hele onderbouw (t/m klas 3). In het rooster van de leerlingen van de onderbouw is er naast de reguliere lessen ook KWT opgenomen. Sint-Jan heeft er voor gekozen om deze uren in te voeren om zo onze leerlingen meer verantwoording te geven voor het eigen leerproces.

Leerlingen moeten iedere week twee KWT lessen volgen. Dit kan een KWT-stiluur of een KWT-vakuur zijn.
Tijdens de KWT-vaklessen heeft een leerling de mogelijkheid om vragen te stellen aan een vakdocent en extra uitleg te krijgen over een onderdeel van de lesstof waar hij/zij moeite mee heeft. Dit gebeurt in kleinere groepen, zodat een KWT-vakdocent nog meer één op één tijd heeft met de leerling.
Tijdens de KWT-stiluren studeert een leerling in stilte op school onder toezicht van meerdere docenten. Deze uren zullen na de reguliere lessen plaatsvinden, maar zijn onderdeel van de onderwijstijd en dus verplicht. Leerlingen moeten per week naar (minimaal) twee van deze uren, maar zijn verder vrij om te kiezen wat ze willen en wanneer ze naar deze uren willen gaan.

De leerlingen hoeven zich zowel voor de vakuren als voor de stiluren niet van tevoren in te schrijven. Ze bepalen per week waar ze behoefte aan hebben. De mentor en de vakdocenten hebben een coachende rol, maar de eindverantwoordelijkheid ligt bij de leerling.
Vanaf januari zullen KWT-plusuren aan het programma worden toegevoegd. Deze zijn zeer verschillend van aard. Voor een deel zijn dit verdiepingslessen, waar een leerling ervoor kan kiezen om extra uitgedaagd te worden in een bepaald vak. Ook is er de mogelijkheid om deel te nemen aan onderwerpen en thema's die niet in de reguliere lessen aanwezig zijn, maar waarvan wij als docententeam vinden dat ze ook bijdragen aan de ontwikkeling van de leerling. Hierbij kunt u denken aan, leren programmeren, leren grimeren, deelname aan het schoolorkest/schoolkoor, het schrijven van een glossy of een sportieve activiteit.

Opeduca

In 2014 introduceerde het Sint-Janscollege het Opeduca concept. Dat gebeurde binnen de grenzen van het vak Mens en Natuur.
De eerste klassen waren de tweetalige brugklassen. Leerlingen van die klassen bouwden een virtuele kolonie op de planeet Mars. Er werd onderzoek gedaan naar hoofdthema’s van het Opeduca concept namelijk duurzaamheid in voeding, water, energie en bouwen.
Het Opeduca concept legt een sterke nadruk op kennisontwikkeling via onderzoekend leren, entrepreneurschap, internationale contacten en het openen van scholen naar expertise in de omgeving van die scholen.

Masterclasses
In het schooljaar 2014-2015 zijn op Sint-Jan voor het eerst masterclasses gehouden. Het aanbieden van masterclasses was een van de ideeën van de denktank onderwijs die in het schooljaar 2013-2014 actief was.
Het concept bleek een succes. In de afgelopen schooljaren zijn elk jaar drie keer masterclasses gehouden. Het ging daarbij elke keer over onderwerpen die in de gewone lessen niet echt aan de orde komen.
Een masterclass is een samenhangende reeks van zes bijeenkomsten van elk een uur. De bijeenkomsten zijn na schooltijd. Er is daarbij gekozen woensdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur. Er werd dan samen gesproken over het onderwerp. Dat samen spreken kan allerlei vormen aannemen, zoals hoorcolleges, werkcolleges, workshops en ontmoetingen met gastsprekers. Allerlei werkvormen kwamen zo aan de orde. Dat betekende dat de groep relatief klein moet zijn. Er kunnen dan ook maar ongeveer twintig leerlingen per class deelnemen.

Inventorium
Het Inventorium is een innovatieve ruimte op Sint-Jan die geopend is in januari 2015. 
De wereld is constant in beweging. Ook het onderwijs op Sint-Janscollege staat niet stil. We willen onze leerlingen en docenten laten kennismaken en laten werken met de nieuwste innovatieve onderwijskundige ontwikkelingen.
Docenten kunnen deze ruimte reserveren voor hun lessen en leerlingen kunnen hier bijv. ook na schooltijd terecht.
De Inventorium is verdeeld in 4 ruimten:
1.  education & design; hier staat een aantal vaste pc’s en kan middels mobiel    meubilair in verschillende settings worden gewerkt. 

2. werkplaats; een lasersnijder, twee 3D printers, een grote werktafel en gereedschappen zijn te vinden in deze ruimte. 

3. audio- en visuele ruimte; monteren en opnemen van audio- en/of visueel materiaal   kan plaatsvinden m.b.v. een green screen, microfoon, headset, foto- en           filmcamera, mengpaneel enz. 

4. presentatie- / vergaderruimte; een klein podium, beamer en mobiel meubilair maakt van deze ruimte een flexibele plek waar colleges, presentaties, voorstellingen en workshops gegeven / gevolgd kunnen worden.
Meer info:  www.inventorium.nl of https://www.facebook.com/inventorium.nl


© Sint-Janscollege 2015.