Nieuws

Afname schoolexamens 

Geplaatst op 17 maart 2020

17 maart 2020

Vanmiddag hebben het ministerie van onderwijs en het College van Toetsen en Examens (CvTE), na overleg met het LAKS en het RIVM, besloten dat scholen met onmiddellijke ingang toch (mondelinge) schoolexamens en herkansingen mogen afnemen zodat het centraal examen in mei doorgang kan vinden, tenzij de situatie in Nederland dan dusdanig verslechterd is dat dit niet mogelijk blijkt te zijn.

Het Sint-Janscollege heeft besloten om de rest van deze week niet te gebruiken om schoolexamens af te nemen, maar om pas vanaf aanstaande maandag, 23 maart, weer te starten met de afname van schoolexamens en herkansingen. Hierdoor hebben leerlingen hernieuwd voldoende tijd om zich goed voor te bereiden op hun schoolexamens. 


Richtlijnen

Hierbij moeten scholen wel een aantal richtlijnen volgen.

  • Om te beginnen dient er telkens minimaal anderhalve meter afstand in acht genomen te worden tussen aanwezige leerlingen en/of docenten. Als gevolg hiervan worden er grotere examenlokalen ingezet en/of wordt de groep examenkandidaten verspreid over meerdere examenlokalen.
  • Ook moet het onderwijspersoneel en de leerlingen die aanwezig zijn op school volledig klachtenvrij zijn. Wanneer docenten of leerlingen last hebben van verkoudheidsklachten, klachten aan de luchtwegen en/of koorts dan moeten zij thuis blijven.
  • Als een leerling ziek is of in thuisquarantaine zit dan kan de leerling het schoolexamen later afronden conform de bepalingen in het PTA van de betreffende school. Dit kan, volgens de huidige regels, tot uiterlijk de start van het centraal examen, maar ons streven is om dit voor al onze leerlingen uiterlijk 16 april 2020 af te ronden.

Tijdpad voor afname

  • De mondelinge schoolexamens zullen worden afgenomen vanaf maandag 23 maart tot en met vrijdag 27 maart 2020. Hierbij zullen we zoveel mogelijk uitgaan van het rooster zoals dat oorspronkelijk voor huidige week gepland was, rekening houdende met de hierboven omschreven richtlijnen. Dit betekent, dat de mondelinge examens Nederlands (havo) en Engels (havo en vwo) niet, zoals oorspronkelijk de bedoeling was, met andere leerlingen als toeschouwer zullen worden afgenomen maar individueel. Bij de mondelinge examens Duits en Frans was dit al het geval.
  • Het actuele rooster met de momenten waarop een leerling een mondeling schoolexamen heeft, is, vanaf aanstaande donderdag, terug te vinden in de agenda van Somtoday.
  • Ook de inhaalwerken van gemiste schoolexamens uit SE3 of SE4 worden afgenomen vanaf maandag 23 maart tot en met vrijdag 27 maart 2020. Ook voor deze inhaalwerken kunnen de leerlingen het rooster vanaf aanstaande donderdag in hun agenda in Somtoday terugvinden.
  • De herkansingen vinden plaats vanaf maandag 30 maart tot en met donderdag 2 april 2020. Zou uw kind zich nog niet hebben ingeschreven voor een herkansing (de oorspronkelijk deadline voor inschrijving was vandaag om 12.00 uur) dan willen we leerlingen en/of hun ouders vragen om uiterlijk morgen, woensdag 18 maart, uiterlijk om 12.00 uur per mail aan de coördinator of teamleider door te geven welke vakken de leerling wenst te herkansen.
  • Leerlingen mogen maximaal 3 schoolexamens herkansen met een maximum van één per vak.
  • Voor meer informatie over de herkansingen verwijs ik u graag naar het PTA van de betreffende afdeling. U vindt de PTA-programma’s terug op de website van school via https://sintjan-lvo.nl/pta
  • Het rooster voor de herkansingen wordt begin volgende week bekend gemaakt bij de leerlingen.

Maatwerk

In zijn brief aan de Kamer heeft minister Slob aangegeven dat deelname aan de onderwijs- en examenactiviteiten op school niet verplicht is. Tegelijkertijd geeft de minister aan dat van leerlingen mag worden verwacht dat zij, als er geen gezondheidsklachten zijn, deelnemen aan de schoolexamens die worden afgenomen. Wij onderschrijven de stelling van de minister en wij zorgen ervoor dat we aan alle voorschriften van het RIVM voldoen.

Wij willen benadrukken dat leerlingen zich niet gedwongen moeten voelen om uit angst voor het niet behalen van hun diploma naar school te komen. Indien leerlingen ziek zijn, in thuisquarantaine zitten of een kwetsbare gezondheid hebben dan zullen wij deze leerlingen op een later moment in staat stellen het schoolexamen af te ronden. Indien nodig kunnen deze leerlingen ook naar het tweede tijdvak (15 t/m 18 juni) of eventueel het derde tijdvak (11 t/m 20 augustus) worden verwezen zodat er meer tijd is voor het afronden van het schoolexamen. Daarnaast onderzoeken wij de mogelijkheid om schoolexamens op afstand vorm te geven, bijvoorbeeld mondeling.

Gezien bovenstaande regelingen zullen wij leerlingen, indien noodzakelijk tot het uiterste moment, de gelegenheid geven om missende PTA-onderdelen alsnog in te vullen.

Onderwijs aan examenleerlingen

Het ministerie van onderwijs biedt ruimte aan scholen om (school)examens af te nemen, maar scholen krijgen geen toestemming om lessen te verzorgen aan hun examenkandidaten. Als gevolg hiervan blijven wij ook onze examenleerlingen onderwijs op afstand aanbieden. We hebben u hierover in een eerdere brief geïnformeerd. Uiteraard vervallen de lessen op afstand die voor volgende week en de week daarna waren ingepland maar leerlingen kunnen uiteraard wel al aan de betreffende stof werken vanaf het moment dat zij klaar zijn met hun mondelinge examens en herkansingen.

Gaan de centrale examens door?

De centrale examens starten op 7 mei en gaan vooralsnog door. Mochten de centrale examens toch niet door kunnen gaan, dan wordt dit uiterlijk op maandag 6 april besloten en door het ministerie van onderwijs duidelijk gecommuniceerd aan de scholen voor Voortgezet Onderwijs in Nederland. Wij zullen onze examenleerlingen en hun ouders zo goed mogelijk op de hoogte houden van actuele ontwikkelingen.

Mocht u naar aanleiding van deze brief verdere vragen hebben, neem dan contact op met de heer L. Severens, teamleider vwo-bovenbouw via l.severens@stichtinglvo.nl  of de heer Y. Heynen, teamleider havo bovenbouw, via y.heynen@stichtinglvo.nl.

Ik wil uw kind veel succes toewensen bij de voorbereiding op zijn of haar schoolexamen(s).

Met vriendelijke groet,

Drs. F.K.J.T. Erfkemper

Rector Sint-Janscollege


© Sint-Janscollege 2015.