gymnasium, atheneum en havo


gymnasium

Sint-Jan biedt sinds 1957 officieel gymnasium aan. Het belangrijkste verschil tussen atheneum en gymnasium vormen de vakken Grieks en Latijn, de klassieke talen. In de eerste drie jaar volg je beide vakken. Als je eindexamen doet in een van de twee, krijg je een gymnasiumdiploma.

programma
In de onderbouw leer je het Griekse alfabet en de Latijnse en Griekse grammatica. We lezen verhalen over Griekse goden en Romeinse helden. In de bovenbouw wordt de grammatica afgerond. Daarna komen authentieke teksten uit de oudheid aan bod. Ook is er aandacht voor de antieke kunst en cultuur en de invloed ervan op latere tijden.

voordelen
Het gymnasium is voor mensen die uitgedaagd willen worden. De klassieke talen blijken veel doorzettingsvermogen, concentratie, nauwkeurigheid en inzet te vragen. Dit heeft allerlei voordelen: het bestuderen van de klassieke talen helpt je bij andere talen, zoals Frans, Nederlands en Duits; de vaardigheden die je opdoet, helpen zelfs bij een exact vak als wiskunde; de antieke cultuur helpt bij het lezen van moderne literatuur in de bovenbouw. De klassieken verruimen dus je blik. Maar het belangrijkste is dat het interessant en leuk is!

tweetalig onderwijs
Het gymnasium wordt op Sint-Jan gecombineerd met TTO. Deze combinatie is natuurlijk de perfecte uitdaging voor leerlingen die meer kunnen en willen. Het TTO legt de nadruk op de praktische toepassing van taal, het gymnasium concentreert zich meer op de diepere structuur ervan. De internationale kijk van het TTO wordt verrijkt door de oorsprong van de westerse cultuur bij de Grieken en Romeinen te belichten.

praktische informatie
Voor meer informatie over de lessentabel en de bevorderingsnormen verwijzen wij u graag door naar de digitale schoolgids. 

excursies                                                                                                                                               
Voor de gymnasiasten vinden er ook excursies plaats.

Image title

Vanaf de tweede tot en met de vijfde klas is er voor iedere leerling elk jaar een andere activiteit gepland.
De locaties zijn (onder voorbehoud) Tongeren, Xanten, Keulen en Trier.

docenten
Er zijn twee docenten klassieke talen op Sint-Jan: mevrouw I. Bams-Claessens en de heer V. van Hout. Beiden hebben aan de Radboud Universiteit Nijmegen gestudeerd en zijn eerstegraads bevoegd voor zowel Grieks als Latijn. Zij vormen een goed team met goede vakkennis, ervaring en ICT-vaardigheden. Indien er vragen zijn over het gymnasium, neem dan gerust contact met hen op. Via mail kun je hen goed bereiken:
mevrouw Bams-Claessens: i.bams@sintjan-lvo.nl   en   de heer Van Hout: v.vanhout@sintjan-lvo.nl

atheneum

Als een leerling een vwo-advies krijgt, betekent dit dat hij/zij voldoende capaciteiten heeft om een atheneum- òf gymnasiumopleiding te volgen. Vaak wordt gedacht dat een gymnasiumopleiding ‘hoger’ is dan een atheneumopleiding. Dat is niet waar. Het niveau van de vakken van beide opleidingen is gelijk. Beide opleidingen duren zes jaar en de waarde van het diploma is ook gelijk: zowel een gymnasium- als een atheneumdiploma geeft toegang tot de universiteit. De vakkenkeuze in de bovenbouw bepaalt zowel voor het gymnasium als voor het atheneum welke universitaire vervolgstudies tot de mogelijkheden behoren.

programma
In de onderbouw volgen alle vwo-leerlingen Nederlands, Frans, Duits, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, economie + bedrijfseconomie, mens en natuur, natuurkunde, scheikunde, biologie, wiskunde, muziek, beeldende vormgeving, taal en rekenen. In gymnasium-3 vervallen de vakken rekenen en Beeldende vormgeving om het aantal wekelijkse lessen voor de gymnasiasten niet te groot  te laten worden. In de bovenbouw is het programma per vak hetzelfde voor atheneum en gymnasium en de leerlingen worden dan ook vaak in gemengde groepen geplaatst. Het verschil is, dat de atheneum-leerling in plaats van een klassieke taal moet kiezen voor minimaal één van de vakken Frans en Duits.

voordelen
het atheneum is er voor leerlingen die geen klassieke taal willen kiezen maar toch een studie in het wetenschappelijk onderwijs willen volgen of met een flinke voorsprong in het hbo willen starten. De gevraagde stofhoeveelheid op het vwo is meer dan op de havo en er wordt een groter beroep gedaan op inzichtelijke vaardigheden. Uiteraard komen beide zaken ook terug in de lessen en in de proefwerken.

tweetalig onderwijs
Ook atheneumleerlingen kunnen kiezen voor TTO. Het TTO legt de nadruk op de praktische toepassing van taal en dit is een groot voordeel bij de studiekeuze maar ook bij andere moderne vreemde talen. De internationalisering en de bredere kijk op de wereld die in het TTO-onderwijs verweven zitten, hebben ook een meerwaarde voor andere vakken.

praktische informatie
Voor meer informatie over de lessentabel en de bevorderingsnormen verwijzen wij u graag door naar de digitale schoolgids. 

excursies                                                                                                                                                
In de onderbouw worden er een aantal excursies voor havo en vwo samen georganiseerd: de brugklassen gaan naar de Efteling, de tweede klassen naar Gulpen (klimmen en zwemmen) en de derde klassen naar Break Out in Swalmen. In vwo-4 vindt er ook een excursie plaats, meestal met bestemming in dit jaar naar Brussel en/of het Fun Forest. In vwo-5 zijn er de grote buitenlandse reizen.

havo

De havo is een opleiding die vijf jaar duurt en is een vooropleiding voor een studie in het hoger beroepsonderwijs.
De leerling op havo is een andere leerling dan op vwo, een leerling aan wie je op een andere manier moet lesgeven. Daaraan besteden we op Sint-Jan veel aandacht. In de voorbereiding op het hoger beroepsonderwijs zorgen we ervoor dat onze havo-leerlingen niet alleen voldoende vaardigheden bezitten om te kunnen slagen in het HBO maar dat ze ook een goede kennisbasis hebben waarmee ze in een vervolgopleiding succesvol kunnen zijn.

programma

In de eerste drie jaren van de havo volgen alle leerlingen dezelfde vakken. Dit zijn de vakken Nederlands, Frans, Duits, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, economie + bedrijfseconomie, mens en natuur, natuurkunde, scheikunde, biologie, wiskunde, muziek, beeldende vormgeving, taal, rekenen en lichamelijke opvoeding.
Aan het einde van het derde jaar maken alle leerlingen een keuze voor een profiel. Omdat we het belangrijk vinden dat onze leerlingen het goede profiel kiezen is er veel aandacht voor de profielkeuze waar de decaan en de mentor een actieve begeleidende rol spelen.
Niet alleen in de brugklas maar ook op havo 2 en havo 3 bestaat de mogelijkheid voor havoleerlingen om versterkt Engels te volgen. Hierbij is er, naast het reguliere lesprogramma, extra aandacht voor de Engelse taal.
In de bovenbouw van de havo volgen leerlingen, naast de vakken uit het algemene gedeelte en een keuzevak in de vrije ruimte, alleen nog maar de vakken die in het profiel zitten waarbij ze zich al meer richten op hun vervolgtraject binnen het HBO. De keuze naar een geschikte HBO-vervolgopleiding wordt zowel in havo-4 als havo-5 begeleid door onze decaan die gesprekken voert met leerlingen en/of ouders.
Om nog beter voorbereid aan het eindexamenjaar te beginnen wordt er zowel in havo 3 als in havo 4 extra aandacht besteed aan de vakken rekenen en taal. Voor die leerlingen die er behoefte aan hebben kan er bijles geregeld worden in een vak waar de leerling zwakker in is.

praktische informatie
Meer informatie over de lessentabellen van de verschillende leerjaren is terug te vinden in onze digitale schoolgids. De bevorderingsnormen die gebruikt worden om te bepalen of een leerling bevorderd kan worden naar het volgende leerjaar treft u aan in de digitale schoolgids.

oudercontact

Zeker voor havo-leerlingen is een goed contact tussen ouder(s)/verzorger(s) en school van belang om te komen tot goede studieresultaten. Op Sint-Jan zijn er door het schooljaar heen meerdere contactmomenten waarop ouder(s)/verzorger(s) in gesprek kunnen met de vakdocent. Mentoren houden wekelijks een spreekuur waarop u als ouder/verzorger in gesprek kunt met de mentor van uw zoon/dochter. Verder organiseren we meerdere thema-avonden over actuele onderwerpen zoals puberbrein, alcohol, gameverslaving, etc. om u als ouder de mogelijkheid te bieden informatie te krijgen over zaken die van belang zijn voor uw studerende kind.

excursies
In de onderbouw worden er een aantal excursies voor havo en vwo samen georganiseerd: de brugklassen gaan naar de Efteling, de tweede klassen naar Gulpen (klimmen en zwemmen) en de derde klassen naar Break Out in Swalmen.
In havo 4 hebben leerlingen de mogelijkheid om deel te nemen aan een van de verschillende buitenlandse reizen die worden georganiseerd.
Binnen het profielkeuze en beroepskeuzetraject worden er voor leerlingen o.a. excursies aangeboden naar beroepskeuzemarkten en/of bedrijven waar leerlingen een beter beeld krijgen van wat ze kunnen verwachten wanneer ze voor een bepaald profiel of bepaalde vervolgopleiding kiezen.


© Sint-Janscollege 2015.