soort onderwijs


Onderwijsvormen

Sint-Jan biedt aan de onderwijsvormen havo, tweetalig vwo (Engels), atheneum en gymnasium (met klassieke talen). Daarnaast kunnen havoleerlingen kiezen voor versterkt Engels.
Het vwo leidt op voor een wetenschappelijke studie aan een universiteit en het havo voor het hoger beroepsonderwijs. Er is een gezamenlijk brugjaar voor alle leerlingen en er zijn op elkaar afgestemde leerplannen en methodes.
In de brugklas kan een leerling geplaatst worden in een groep:
- havo
- vwo(/havo)
- tweetalig vwo atheneum
- tweetalig vwo gymnasium
Het advies en de informatie van de basisschool bepalen de indeling.

Het overstappen van het ene naar het andere schooltype levert zo weinig problemen op. Deze doorstroming kan zowel in de loop van de schoolcarrière als na het behalen van een diploma aan een bepaald schooltype plaatsvinden.
Vanaf het schooljaar 2010-2011 biedt Sint-Jan ook TweeTalig Onderwijs (TTO) aan. In het schooljaar 2014-2015 zijn er twaalf klassen TTO, gelijk verdeeld over de zes leerjaren en over atheneum en gymnasium. In juni 2014 is Sint-Jan beoordeeld door een visitatiecommissie van het Europees Platform. Dit heeft geleid tot een officiële erkenning als TTO-juniorschool.
De klassen in de onderbouw krijgen ongeveer 2/3 van hun lessen in het Engels aangeboden.

Nieuwe ontwikkelingen
De slogan 'Sint-Jan leeft' is niet voor niets gekozen. Deze heeft niet alleen betrekking op de vele buitenlesactiviteiten die er zijn, maar ook op het onderwijs. Waar de afgelopen jaren veel nadruk heeft gelegen op ICT en TTO (en dat blijven we doen) komen er vanuit de docenten steeds weer nieuwe ideeën.
In 2014-2015 zijn we gestart met:
- Opeduca
- Masterclasses
- Inventorium
Onder Onderwijs, Nieuwe ontwikkelingen vindt u meer informatie over deze nieuwe ontwikkelingen.

Opbouw onderwijs

Onderstaand overzicht geeft de opbouw weer van onze scholengemeenschap. De mogelijkheden van doorstroming zijn hieruit af te leiden.

Vanuit de brugklas naar:
havo-2     of: havo-2/atheneum-2     of: atheneum-2     of: gymnasium-2

en vervolgens:
havo-3          atheneum-3          gymnasium-3
havo-4          atheneum-4          gymnasium-4
havo-5          atheneum-5          gymnasium-5
                     atheneum-6          gymnasium-6
Uiterlijk na de tweede klas moet duidelijk zijn op welk niveau de leerling naar alle waarschijnlijkheid het diploma zal behalen. 

De normale doorstroming is die van vmbo-t4 extern naar havo-4 en van havo-5 naar atheneum-5. Doorstroming kan ook plaatsvinden als een leerling niet voldoet aan de eisen om bevorderd te worden naar de volgende klas van zijn niveau. Een leerling die bijv. niet kan worden bevorderd van atheneum-3 naar atheneum-4, kan in sommige gevallen wel bevorderd worden naar de volgende klas van een lager niveau bijv. naar havo-4.  

De Nieuwe Onderbouw

Na een grondige evaluatie van de basisvorming zijn de scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland op 1 augustus 2006 gestart met de Nieuwe Onderbouw.
Bij de invulling hiervan heeft de overheid de scholen meer vrijheid gegeven.
Sint-Jan heeft voor de onderbouw vier uitgangspunten geformuleerd:
1. Kennis staat voorop
2. Meer aandacht voor vaardigheden
3. Aandacht voor de doorlopende leerlijn
4. Aandacht voor de excellente leerling

Tweede Fase

Met de invoering van de tweede fase kwam in 1999 een eind aan de vrije vakkenpakketkeuze. Hiervoor in de plaats werden de zogenaamde profielen ingevoerd. Na de basisvorming hadden de leerlingen zo de keuze uit in totaal vier profielen die elk specifiek voorbereiden op een deel van de vervolgopleidingen en de arbeidsmarkt. Deze profielen zijn:
- Cultuur en maatschappij
- Economie en maatschappij
- Natuur en gezondheid
- Natuur en techniek

Samen met de verplichte vakken en een vrije deelvak volgen de leerlingen zo’n 12 tot 15 vakken. Deze vakken worden vrijwel allemaal gedurende de tweede fase jaren geëxamineerd. Zodat de leerlingen vanaf de 4e klas in feite examenkandidaten zijn geworden.

Sinds de invoering van de tweede fase is meer dan voorheen de nadruk komen te liggen op de zelfstandigheid van de leerlingen en het aanleren van vaardigheden. 
Vanaf het schooljaar 2007-2008 is de tweede fase grondig herzien. Zo zijn de keuzemogelijkheden binnen de profielen toegenomen en zijn alle deelvakken verdwenen. De voorschriften van het ministerie zijn globaler geworden. Daarmee is de vrijheid van de school toegenomen. Sint-Jan heeft deze keuzevrijheid gebruikt om in te zetten op een verdere versteviging van de tweede fase als voorbereiding voor het vervolgonderwijs.

Hierbij wordt enerzijds ingezet op het aanleren van kennis terwijl tegelijkertijd de vaardigheden benodigd voor een succesvolle vervolgstudie bij de verschillende vakken aangeleerd worden.

Visiedocument 'Krijten op het smartboard'

De onderwijskundige visie van het Sint-Janscollege is vastgelegd in een document met de alleszeggende titel Krijten op het smartboard.pdf.


 © Sint-Janscollege 2015.