visie


onderwijsvisie

Als school voor algemeen voortgezet onderwijs en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs werken wij vooral aan de ontplooiing van intellectueel talent. Wij begeleiden de aan ons toevertrouwde leerlingen bij het behalen van een waardevol diploma: een diploma dat een goede basis biedt voor een vervolgopleiding in het hbo of het wetenschappelijk onderwijs (universiteit). Wij zijn ons er echter terdege van bewust dat onderwijs meer aspecten omvat dan alleen het intellectuele. Daarom is ons onderwijs ook gericht op het aanleren van vaardigheden en op het ontwikkelen van een houding die getuigt van zelfstandigheid, van sociaal gevoel en van het vermogen om met anderen samen te werken. Wij willen onze leerlingen leren op eigen benen te staan, rekening te houden met anderen en hun eigen verantwoordelijkheid te nemen in een groep. Als ze deze aspecten goed weten te ontplooien, biedt dat hun de mogelijkheid om later te functioneren als volwaardig lid van onze steeds veranderende maatschappij. Het is ons streven op onze school een gemeenschap te creëren die leerlingen uitdaagt. Het gaat erom dat ze plezier krijgen in de uitdagingen die de studie biedt, dat ze hun eigen grenzen verleggen bij het ontdekken van nieuwe mogelijkheden en dat ze samen met anderen leren werken aan een doel. Dit streven kan alleen verwezenlijkt worden binnen een vertrouwde omgeving die geborgenheid biedt. Begeleiding en waar nodig controle zorgen voor vertrouwen bij leerlingen en ouders. Tegelijkertijd wordt, waar dat mogelijk en wenselijk is, vrijheid geboden. Dit betekent dat goed in het oog wordt gehouden waar ruimte kan worden gegeven en waar nog niet. Onze school wil niet alleen uitdagend zijn voor de leerlingen. Ook de medewerkers worden gestimuleerd hun talenten, vakkennis, vaardigheden en persoonlijkheid verder te ontwikkelen zodat zij nog beter bijdragen aan het verwezenlijken van de missie van onze school.© Sint-Janscollege 2015.